top of page

Elállási Jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak
és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a RazerH rögzíti és
az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen,
5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti
tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen
pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt
rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére
irányuló szerződés esetén a./ a terméknek,
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,
c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a
Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított 30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.
A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a RazerH részére az Elállási Időszak alatt. A Vásárlót terheli

annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban
meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem
küldi meg elállási nyilatkozatát,
ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket,
ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás
esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási
Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a RazerH-nak. Postai úton történő jelzés alkalmával a
postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax
küldésének időpontját veszi figyelembe a RazerH a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az
elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében,
hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát a leírtak szerint a Tchibo részére.
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a RazerH 4.1. pontban feltüntetett címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül
visszaküldeni a RazerH részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 30 (harminc) napos
határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, azt a Razerh, a Vásárló részére nem téríti meg.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől,a RazerH haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett
mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely
értékcsökkenést a RazerH a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i.
A RazerH jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a
Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a RazerH a korábbi időpontot
veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget a RazerH
minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő
visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban
készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a RazerH a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.


A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog:
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állított elő a RazerH, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére
szabtak,
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint
számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a
csomagolást felbontotta,
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a
RazerH által nem befolyásolható ingadozásától függ;
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel. A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség
szerint megjelölendő a visszaküldés okát is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog
indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti
elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.
Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő
termék csomagolásán: "RazerH webáruház". A visszaküldendő terméket a Vásárló visszaviheti a RazerH
üzletekbe is, kivéve a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön
kézi csomagként nem szállítható terméket, illetve mindazon termékeket, amelyek csomagolásának
mérete meghaladja az 55x55x150 cmt, amely termékek RazerH üzletekben történő átadása, illetve
átvétele akkor sem lehetséges, ha a Vásárló a termékre vonatkozó elállási jogát egyebekben jogszerűen
gyakorolja, így amelyeket a RazerH üzleteknek NEM áll módjában átvenni (nem teljeskörű, csak
szemléltetésként szolgáló példaként: az említett méretkorlátozások alá eső sporteszközök, pl.: kerékpár;
lakberendezési cikkek, pl.: bútorok, szőnyegek; kerti bútorok és kiegészítők, konyhai eszközök, stb.). A
visszáru üzletben való kezeléséhez az elállással érintett termék vásárlásához tartozó számlája nyomtatott
verziójának bemutatása szükséges.
Ha korábban készpénzben fizette meg, a vételárat a RazerH az adott üzletben visszatéríti a
Vásárlónak a vásárláshoz tartozó számla ellenében. Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén
minden esetben a fizetéskor a RazerH a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru
összeget. Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldést elősegítik a szállítólevéllel együtt, a Vásárló
a kiszállított terméket tartalmazó küldemény mellett találja. Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése
lenne az elállási jogra vonatkozóan, a RazerH ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen -
Email: info.razerh@gmail.com, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06-70-940-4001, illetve postai

úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen:
RazerH Ügyfélszolgálat 2030 Érd, Toboz utca 9-11.
Postai úton történő megkeresés esetén a borítékon szükséges feltüntetni: "RazerH webáruház"

4.1 Pont:

2030 Érd, Toboz utca 9-11.

elallasi-minta.pdf

bottom of page